Huishoudelijk Regelement

Rechten en verplichtingen der leden

Artikel 1

De leden zijn verplicht zich te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur en/of namens het bestuur optredende personen. Het is verplicht om op de baan gepaste tenniskleding en tennisschoenen te dragen.

Artikel 2

De leden zijn verplicht veranderingen van adres, telefoonnummer of e-mail binnen 14 dagen aan de secretaris op te geven.

Artikel 3

Leden zijn verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen vóór 1 april van het desbetreffende verenigingsjaar. Het bestuur zal aan de leden die op bovengenoemde datum niet aan de verplichting tot betaling hebben voldaan, éénmaal een herinnering tot betaling sturen. Indien een lid dan binnen de gestelde termijn nog niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is het lid vanaf die datum niet meer bevoegd de aan het lidmaatschap verbonden rechten uit te oefenen totdat hij geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Gedurende deze periode blijft het desbetreffende lid verplicht te voldoen aan alle verplichtingen welke uit het lidmaatschap voortvloeien.

Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen tegenover de vereniging, is het desbetreffende lid vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente en de met de incasso verbonden kosten verschuldigd.

Artikel 4

Elk seniorlid is verplicht gedurende het verenigingsjaar drie maal een bardienst of onderhoudsdienst te verrichten, welke ten hoogste 4 uur per dienst zal duren. Bij voldoende bezetting kunnen diensten afgekocht worden tegen een in de algemene vergadering vastgesteld bedrag, vooraf te voldoen gelijktijdig met de contributie. De diensten worden door het bestuur ingedeeld in de periode tussen 1 april en 1 oktober van het verenigingsjaar.

Bij het niet verschijnen op vooraf vastgestelde data en tijden, kan door het bestuur een sanctie worden opgelegd in de vorm van een in de algemene vergadering vastgestelde geldelijke boete en de verplichting om een andere dienst te vervullen.
Indien gedurende het verenigingsjaar een lid voor een tweede maal verzuimt om op de vastgestelde datum en tijd te verschijnen, kan het lidmaatschap van het betreffende lid worden beëindigd met inachtneming van artikel 6 van de statuten.

Artikel 5

Elk seniorlid heeft het recht om een introducé mee te nemen, echter alleen wanneer hij vooraf het vastgestelde introducébedrag heeft voldaan. Wanneer leden met niet-leden zonder introducépas de banen betreden, moet alsnog het introducébedrag en een in de algemene vergadering vastgestelde boete worden voldaan. Wanneer het betreffende lid meerdere keren niet aan voorgenoemde regel voldoet, kan schorsing of ontzetting volgen.

Clubhuis

Artikel 6

De kantinecommissie dient de volledige controle over de verstrekking van eten en drinken op de verenigingslocatie te hebben. De commissie handelt daarbij met inachtneming van de wettelijke voorschriften.

Artikel 7

Gedurende de periode van 1 april tot 1 oktober van het verenigingsjaar kan het clubgebouw geopend zijn van 09.00 -23.00 uur. Indien gewenst kan het clubgebouw op vrijdag en zaterdag tot 24.00 uur geopend blijven, echter uitsluitend met toestemming van een lid van het bestuur of de dienstdoende afsluiter. Tijdens evenementen kan het clubgebouw langer open blijven, mits toestemming is gegeven door het dagelijks bestuur.
Van 1 oktober tot 1 april is het clubgebouw gesloten met uitzondering van competities, evenementen e.d. Hiervoor gelden dezelfde sluitingstijden en voorwaarden als hiervoor in dit artikel omschreven.
In alle andere gevallen beslist het bestuur.

Vergaderingen

Artikel 8

De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergadering de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

Artikel 9

Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke convocatie of e-mail aan ieder bestuurslid, tenminste veertien dagen vóór de datum der vergadering. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen achtentwintig dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 10

Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden, ereleden of leden van verdienste. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 11

De agenda der algemene vergadering bevat, behalve de uit de Statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste zeven dagen vóór verzending der convocaties door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 12

Alle op de agenda ener vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid tijdens de vergadering gedaan voorstel, hetwelk rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene vergadering ondersteund door tenminste vier andere leden.

Commissies

Artikel 13

De algemene vergadering kan één of meer commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van de benoemde commissie. Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd. Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd.

De commissies – met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de Statuten – kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.

Artikel 14

De commissie, als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de Statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming telkens voor één jaar benoemd.

Artikel 15

Door de algemene vergadering wordt, voor de duur van één jaar een technische commissie gekozen (hierna aangeduid als T.C.), bestaande uit bij voorkeur een oneven aantal leden. Bestuursleden kunnen ook zitting hebben in de T.C.

Artikel 16

De werkzaamheden van de T.C. zullen bestaan uit het regelen en verzorgen van competities, toernooien en wedstrijden.

Besluitvorming

Artikel 17

Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan.
Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan.

Artikel 18

Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing.
Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem.

Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.

Artikel 19

In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd.
Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze als bij de Statuten en Huishoudelijk Reglement is geregeld.
Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden en leden van verdienste. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij Statuten of Huishoudelijk Reglement anders is bepaald.
Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

Bestuur

Artikel 20

De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht, het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van gemachtigde worden uitgeoefend, leder jaar treden twee bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig. Ook treden jaarlijks af de in artikel 9, lid 10 van de Statuten genoemde adviseurs. De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredende functionarissen geschieden in de eerste algemene vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat. Het bestuurslid, gekozen ter invulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden.

Artikel 21

In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vice-voorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter, diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vice- voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden.

Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur.
In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

Artikel 22

Schade aan de vereniging of aan zijn bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

Artikel 23

Het bedrag als bedoeld in artikel 10, lid 3 onder sub c der Statuten, wordt gesteld op 5.000,00 euro

Artikel 24

Het bestuur heeft als taak:

de tennissport te propageren, o.a. door het organiseren van lessen, open dagen, besloten dagen en
demonstraties.

nieuwe leden te werven tot een maximum van 400 leden.
huidige leden te behouden voor de vereniging.
Verplichtingen van het bestuur

Artikel 25

Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:

namen en adressen van de in artikel 4 van de Statuten bedoelde personen;
presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van
het bestuur;

de bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarde, welker gebruik
korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen.

Van de onder a. bedoelde administratie moet aan ieder !id, die daarom verzoekt, binnen één week inzage worden verstrekt omtrent zijn eigen gegevens.

Artikel 26

De leden machtigen het bestuur een voorlopige contributie en entreegeld vast te stellen met het oog op de betalingsverplichting voor 1 april van het desbetreffende verenigingsjaar, met een maximale afwijking van 10% t.o.v. het lopende verenigingsjaar. Dit voorstel dient uiterlijk 1 december aan de leden bekend te worden gemaakt. Op de jaarvergadering zullen de definitieve contributie en het entreegeld worden vastgesteld, waarna het eventuele verschil voor 1 april van het desbetreffende verenigingsjaar moet zijn verrekend.

Aanmeldingsformulier

Artikel 27

Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de Statuten, dient te worden vermeld: naam, voornamen, woonplaats, adres, telefoonnummer, e-mail adres, geboortejaar en -datum.
De bij de aanmelding tot het lidmaatschap verstrekte persoonsgegevens worden door de vereniging opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten.

De vereniging kan de adresgegevens binnen verenigingsverband openbaar maken in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten en tevens verstrekken aan de KNLTB in verband met de aanmelding als lid.

Winterlidmaatschap

Artikel 28

Naast de in artikel 4 van de statuten genoemde leden kent de vereniging “winterleden”. Deze winterleden zijn speelgerechtigd gedurende de periode 1 oktober tot 1 april van twee opeenvolgende verenigingsjaren. Het lidmaatschap wordt niet automatisch verlengd. Winterleden hebben niet de rechten van leden, zoals in statuten en huishoudelijk reglement vermeld. Wel kunnen ze deelnemen aan door de vereniging georganiseerde competities, toernooien en wedstrijden.

Slotbepalingen

Artikel 29

Alle leden ontvangen éénmalig een exemplaar van de statuten en van dit huishoudelijk reglement.

Artikel 30

Aldus vastgesteld door de algemene vergadering op 1 februari 2008.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 229 238 956

Adres

Weegbree 80A
1689 ND Zwaag

KVK-nummer

40625343